JONGEREN MET ZIEKTE OF BEPERKING BEGELEIDEN

TALENTEN EN MOGELIJKHEDEN BENUTTEN

Henrie Mastwijk is trajectbegeleider in dienst van De Onderwijsspecialisten en begeleidt vanuit het Loopbaanplein van het Graafschap College studenten met een fysieke beperking of chronische ziekte. Hij zorgt ervoor dat deze studenten, ondanks hun beperking, de opleiding succesvol afronden. “Ieder resultaat dat de afstand tussen jongeren en de arbeidsmarkt verkleint, zie ik als winst”, aldus Henrie.

Jaarlijks hebben zo’n vijftig tot honderd studenten van het Graafschap College vanwege een fysieke beperking of chronische ziekte extra ondersteuning en begeleiding nodig bij het volgen van hun opleiding. Vanuit de ambitie ‘relevant onderwijs voor iedereen’ staat het Graafschap College voor een brede talentontwikkeling in de regio en biedt daarom ook deze groep jongeren passende begeleiding, zodat zij in staat zijn hun talenten te benutten en een mbo-opleiding succesvol af te ronden. De begeleiding wordt gegeven vanuit het Loopbaanplein, waar verschillende organisaties hun krachten bundelen. “Via de decanen van het Graafschap College kom ik in contact met deze studenten. Ik breng hun situatie in kaart en beoordeel vervolgens welke maatregelen of aanpassingen tijdens de studie nodig zijn. Vaak zijn er voor deze maatregelen of aanpassingen vanuit de overheid financiële middelen beschikbaar. Ik maak de studenten hierin wegwijs en help ze bij het aanvragen van deze vergoedingen. Maar ik ben er als trajectbegeleider niet alleen voor de student.

Decanen kunnen bij mij terecht voor advies over de opleidings- en arbeidsmogelijkheden die iemand met een bepaalde fysieke beperking of chronische ziekte heeft, zodat een passende opleidingskeuze kan worden gemaakt”, vertelt Henrie.

PASSENDE PLEK

“Uiteindelijk is natuurlijk het doel dat deze jongeren, na het afronden van hun opleiding, een passende plek op de arbeidsmarkt vinden en houden. Dit blijkt vaak een lastige klus en vraagt om een brede aanpak waar zowel (leer)bedrijven, gemeenten en onderwijsinstellingen bij betrokken moeten zijn. Om de overgang van studie naar werk te verbeteren, is landelijk onlangs de pilot ‘Transitieroute’ van start gegaan. Het Graafschap College is één van de vijf mbo-instellingen die aan de pilot deelneemt. Het feit dat betrokken partijen in de Achterhoek vanuit het Loopbaanplein al langer intensief samenwerken aan de begeleiding van studenten (ook zonder beperking) van school naar werk, bijvoorbeeld via het School-ex-programma, betekent dat er korte lijnen zijn. Dat werkt in ons voordeel”, legt Henrie uit.

“De stageperiode is een kans om te laten zien wat een student, ondanks zijn of haar arbeidsbeperking, voor een organisatie kan betekenen”

STAGE IS KANS

In het kader van de pilot is een team Transitieroute samengesteld. Henrie is, als trajectbegeleider van het Graafschap College, onderdeel van dit team. Daarnaast zijn adviseurs en begeleiders van de Sociale Diensten, het Zone.college en het UWV vertegenwoordigd. “We gaan ons vooral richten op de stageperiode. Door studenten met een ziekte of beperking beter op de stage voor te bereiden en te begeleiden tijdens de stage, willen we uitval voorkomen. Ook is het doel om succesvolle stages beter te borgen en de overgang van stage naar werk beter te laten verlopen”, zegt Henrie. Hij merkt dat bedrijven op zich openstaan voor jongeren met een arbeidsbeperking, maar dat onduidelijkheid over de inzetbaarheid en angst voor eventuele financiële risico’s maken dat werkgevers toch afhaken. “De stageperiode is een uitgelezen kans om te laten zien wat een student, ondanks zijn of haar arbeidsbeperking, voor een organisatie kan betekenen. Soms vraagt de inzet van de jongere wat creativiteit van de werkgever, maar er zijn altijd mogelijkheden. Zeker in een tijd waarin er krapte op de arbeidsmarkt is en bedrijven staan te springen om personeel, kunnen deze mogelijkheden uitkomst bieden.

Door werkgevers goed te informeren over de finan­ciële regelingen die er zijn voor mensen met een arbeidsbeperking, proberen we de angst voor de financiële risico’s weg te nemen. Zo ontvangt een werkgever voor een medewerker met een chronische ziekte of fysieke beperking loonkostensubsidie, voor het deel dat de medewerker niet inzetbaar is. Door middel van een loonwaarde-onderzoek wordt bepaald hoeveel loonkostensubsidie een werkgever ontvangt. Ook hoeft een werkgever een medewerker met een arbeidsbeperking tijdens ziekte niet door te betalen.”

OVER GRENZEN KIJKEN

Hoe succesvol de pilot Transitieroute is, moet de komende tijd blijken. “Het is complexe materie, omdat je met veel wetten en regels te maken hebt. Het is belangrijk dat alle betrokken partijen over de grenzen van elkaars mogelijkheden kijken en een gezamenlijke aanpak realiseren. Het bespaart de samenleving geld als iemand na het afronden van zijn of haar opleiding direct aan het werk kan. Maar misschien nog wel belangrijker: we zorgen ervoor dat we de talenten en mogelijkheden van jongeren met een ziekte of beperking benutten”, aldus Henrie.

JAI EN THOMAS

Jai Lensink heeft een chronische ziekte, waardoor zij snel vermoeid is. Ze rondde, ondanks de beperkingen die haar ziekte met zich meebrengt, de opleiding Onderwijsassistent op het Graafschap College met succes af en werkt nu een paar ochtenden in de week met veel plezier als onderwijsassistent op de Koningin Emmaschool in Dieren.

Thomas Hebben heeft een stofwisselingsziekte en kan daardoor zijn spieren moeilijk aansturen. Hij is een echte doorzetter en haalde op het Graafschap College zijn diploma Bedrijfsadministrateur. Na zijn stage op de financiële afdeling van de gemeente Zutphen, kreeg hij daar een baan aangeboden.

DEEL DIT ARTIKEL